Gruppen in St. Hedwig

   

Bildung Frauengemeinschaft (kfd)

Krabbelgruppe Jugend Junge Familien Familienkreis Aktive Runde

3Xang Chor (Gospel u.a.) Chor-Workshop Meditativer Tanz

Kinderkleidermarkt